Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

AKTI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Đelekovec u 2023. godini 

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Đelekovec za požarnu sezonu u 2023. godini 

Plan vježbi civilne zaštite Općine Đelekovec za 2023. godinu 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Đelekovec

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Đelekovec za 2022. godinu

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Đelekovec za požarnu sezonu u 2022. godini 

Plan vježbi civilne zaštite Općine Đelekovec za 2022. godinu 

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 

Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Đelekovec za razdoblje od 2022. do 2025. godine 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Đelekovec za razdoblje od 2022. do 2025. godine

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec za 2021. godinu 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec za 2021. godinu

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Đelekovec

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Općine Đelekovec

Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Općine Đelekovec

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Đelekovec

Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Đelekovec

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Đelekovec

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Đelekovec

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ĐELEKOVEC

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU ĐELEKOVEC

 

© Copyright 2021 Općina Đelekovec. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg