Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show1.jpg

OBAVIJEST O UVOĐENJU POREZA NA NEKRETNINE

Temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Općina Đelekovec od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine, a ukida se komunalna naknada.

Obavještavaju se svi porezni obveznici (vlasnici ili korisnici nekretnina):

 • Da je predmet oporezivanja nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne, i bez obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone)
 • Da se nekretninom smatra:
 1. Stambeni prostor za trajno ili povremeno stanovanje
 2. Poslovni prostor prema stvarnoj djelatnosti
 3. Garažni prostor
 4. Drugi pomoćni prostori koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…)
 5. Ostali prostori bez namjene-izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja
 6. Građevinsko zemljište koji se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 7. Neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja-izdani akti, ruševina i započeta gradnja
 • Da se ne smatra nekretninom kao predmetom oporezivanja:
 1. Gospodarske zgrade koje nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu, jedino ako su u djelatnosti, tj. ako su poslovni prostor
 2. Privremene građevine
 3. Opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura…
 • Da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika (korisnik koji ugovorom ili nekim drugim pravnim poslom koristi nekretninu) ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat
 • Da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta
 • Da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd)
 • Da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika, primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine
  • Da se rješenjem o porezu na nekretnine utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja.
  • Da se Općini Đelekovec mogu dostaviti podaci iz članka 40. Zakona o lokalnim porezima na Obrascu koji se može pronaći na web stranicama Općine (). Također, Općina Đelekovec će pozvati poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolaže, a ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

OBRAZAC 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

Prelaz za stranicu2

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg