Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish
slide show1.jpg

Odluka o komunalnom redu - pročišćeni tekst

Odluka o novčanoj potpori za novorođeno dijete na području Općine Đelekovec

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2018. godine

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2018. godinezastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec za razdoblje od 1. siječnja od 31. prosinca 2018. godine

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Đelekovec

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Đelekovec

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjlela Općine Đelekovec

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec u 2017. godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije za Općinu Đelekovec

Odluka o raspoređivanju redovitih godiišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2017. godine 

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec za razdoblje od konstituiranja Općinskog vjeća Općine Đelekovec do 31. prosinca 2017. godine

Odluka o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama na području Općine Đelekovec

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Đelekovec

Odluka o općinskim porezima

Odluka o povjeravanju poslova naplate poreza na potrošnju Općine Đelekovec

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općine Đelekovec

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Đelekovec

Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Koprivnica

Odluka o povećanju plaće djelatnicama Dječjeg vrtića Iskrica Đelekovec

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskg vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području Općine Đelekovec u 2017. godine

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Đelekovec 

Plan mreže dječjih vrtića Općine Đelekovec

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelantosti održavanje javne rasvjete na području Općine Đelekovec

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Đelekovec

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Općine Đelkeovec

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda na području Općine Đelekovec

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe na području Općine Đelekovec

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za razdoblje od 1. siječnja 2017. do raspisivanja redovitih lokalnih izbora 2017. godine

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za razdoblje od 1. siječnja 2017. do raspisivanja redovitih lokalnih izbora 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đelekovec

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec u 2017. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec u 2016. godini

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đelekovec 

Odluka  o imenovanju Doma kulture

Odluka o pristupanju u članstvo Udruge općina u Republici Hrvatskoj

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Đelekovec

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zašite na području Općine Đelekovec za razdoblje od 2016. do 2019. godine

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Đelekovec u 2016. godini 

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Đelekovec

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Đelekovec

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Đelekovec

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Đelekovec

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Đelekovec

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Đelekovec koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u 2016. godini

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u 2016. godini

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Đelekovec

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec iz Proračuna Općine Đelekovec, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec za razdoblje od 2010. do 2018. godine za 2014. godinu

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Đelekovec

Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Đelekovec koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o visini uplate roditelja djece polaznika Dječjeg vrtića „Vrapčić" Drnje - Podružnice „Iskrica" Đelekovec

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec za 2013. godinu

Odluka o nerazvrstanim cestama na podruĉju Općine Đelekovec 

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec, za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Đelekovec do 31. prosinca 2013. godine

Odluka o financiranju politiĉkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Đelekovec iz Proraĉuna Općine Đelekovec, za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Đelekovec do 31. prosinca 2013. godine

Odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi

Odluka o naknadi za novorođenče

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Đelekovec

Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Rješenje o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Đelekovec

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Đelekovec

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đelekovec 

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća ... 

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Đelekovec 

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Đelekovec

Odluka o pristupanju Općine Đelekovec LAG-u Podravina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đelekovec za 2012. godinu

Poslovnik Općinskog vijeća 2009.

ODLUKA - broj etaža

Odluka o agrotehnickim mjerama

Odluka o komunalnim djelatnostima

ODLUKA o obavljanju komunalnih djelatnosti dodjelom koncesije Đelekovec

Odluka o priključenju na komunalne VODNE građevine

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu općine

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka ustroj JUO-2010

Odluka o komunalnom redu na području Općine Đelekovec

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Đelekovec 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Đelekovec 2

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Đelekovec

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Đelekovec

Odluka o uređenju prometa na području Općine Đelekovec

Odluka o uvijetima i načinu držanja pasa i drugih životinja na području Općine Đelekovec

Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla

Odluka o grobljima na području Općine Đelekovec

Odluke Općinskog vijeća Općine Đelekovec od 2000. godine pa do 2013. godine mogu se naći na linku

http://kckzz.hr/uprava/sluzbeni-glasnik/ službeni glasnici Koprivničko-križevačke županije 

Prelaz za stranicu2

Općina Đelekovec 2013. Sva prava pridržana  /  Design by Georg